แนะแนวอาชีพให้นักเรียน นักศึกษา RSS

 

9 กุมภาพันธ์ 2561  สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย “การแนะแนวอาชีพ” ให้แก่นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 เพื่อให้ได้รู้ถึงข้อมูลข่าวสารด้านการศึกษาต่อและการเลือกอาชีพ  ณ โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ