วิทยากรบรรยายหัวข้อ “การสร้างแรงจูงใจในการประกอบอาชีพ” RSS

 

นางกนกวรี วงศาโรจน์ จัดหางานจังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้ฝ่ายจัดหางานในประเทศ  เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “การสร้างแรงจูงใจในการประกอบอาชีพ”  การรับสมัครงาน  แนะแนวและสาธิตอาชีพการทำไอติมหลอด  โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้าน  การประกอบอาชีพ  ภายใต้โครงการคืนคนดีสู่สังคม  ประจำปีงบประมาณ  2561  สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยภูมิ ณ  โรงแรมสยามริเวอร์รีสอร์ท  อำเภอเมือง  จังหวัดชัยภูมิ