โครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน ประจำปี 2561 กิจกรรมเพิ่มอาชีพเพิ่มรายได้ RSS

 

สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ ดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน ประจำปี 2561 กิจกรรมเพิ่มอาชีพเพิ่มรายได้ ส่งเสริมอาชีพ “การทำครีมสครับมะขาม และสบู่มะขามผิวขาว”  ในวันที่ 24-25 เมษายน 2561  ณ อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ โดยมี นางกนกวรี วงศาโรจน์ จัดหางานจังหวัดชัยภูมิ  ประธานเปิดงานและบรรยายพิเศษ  กรมการจัดหางานกับการส่งเสริมการมีงานทำให้กับผู้เข้ารับการอบรมมีวิทยากรภายนอกบรรยายให้ความรู้  การบริหารจัดการกลุ่ม,แหล่งเงินทุนเพื่อการประกอบอาชีพ,การทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย และการฝึกภาคปฏิบัติโดยวิทยากรอาชีพ