tel โทรศัพท์ : 044-821088-9,044-813508 email cpm@doe.go.th

ด่วน...!!! รับสมัครไปทำงานในประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 15 มกราคม – 7 กุมภาพันธ์ 2561 RSS

 

                                     ด่วน...!!! รับสมัครไปทำงานในประเทศมาเลเซีย

  นางกนกวรี  วงศาโรจน์ จัดหางานจังหวัดชัยภูมิ ขอแจ้งข่าวการรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานในประเทศมาเลเซียกับนายจ้างบริษัท BEA Therapy Sdn. Bhd. รายละเอียดดังนี้

1. ตำแหน่งที่รับสมัคร

  พนักงานนวด จำนวน 48 อัตรา

2. อัตราค่าจ้าง

  2,000 ริงกิตต่อเดือน หรือประมาณ 16,349 บาท สำหรับผู้ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ประเภทการนวดไทย ระดับ 1 (อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560 : 1 ริงกิต = 8.1741 บาท)

3. คุณสมบัติของผู้สมัคร

  4.1 เพศหญิงและเพศชาย มีอายุระหว่าง 30-45 ปี

  4.2 สามารถนวดแผนไทย สุคนธบำบัด นวดเท้า สครับ มาสค์ และสปาบำบัดอื่นๆ

  4.3 มีใบประกาศนียบัตรผ่านการอบรมหลักสูตรนวดแผนไทย หรือนวดเท้าจากสถาบันที่ได้รับการรับรองจำนวน 150 ชั่วโมง หรือผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประเภทการนวดไทย ระดับ 1

4. หลักฐานการรับสมัคร

  5.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 

  5.2 สำเนาทะเบียนบ้าน

  5.3 รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป 

  5.4 สำเนาหนังสือเดินทาง (ถ้ามี)   

  5.5 ประกาศนียบัตรผ่านการอบรมตามข้อ 4.3

5. ระยะเวลาการรับสมัคร

  รับสมัครในวันและเวลาราชการระหว่างวันที่ 15 มกราคม – 7 กุมภาพันธ์ 2561

6. กำหนดการคัดเลือก

  คัดเลือกโดยวิธีทดสอบฝีมือและสัมภาษณ์ ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 ณ กองบริการแรงงานไทยไปต่างประเทศ อาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 ชั้น 10 ภายในบริเวณกระทรวงแรงงาน  ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

7. ประกาศผลการคัดเลือก

  กรมการจัดหางานจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้ทราบโดยทั่วกันทาง www.doe.go.th/overseas ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561

ผู้สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมและสมัครด้วยตนเอง พร้อมหลักฐานการสมัครงาน ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ เลขที่ 267/1 หมู่ที่ 7 ถนนองค์การฯสาย 1 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ หมายเลขโทรศัพท์   0-4481-3508 หรือ 093-572-8484  ในวันและเวลาราชการ