tel โทรศัพท์ : 044-821088-9,044-813508 email cpm@doe.go.th

ด่วน...!!! รับสมัครไปทำงานในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สมัครตั้งแต่วันที่ 10 - 30 มกราคม 2561 RSS

 

                           ด่วน...!!! รับสมัครไปทำงานในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

  นางกนกวรี  วงศาโรจน์ จัดหางานจังหวัดชัยภูมิ ขอแจ้งข่าวการรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานกับนายจ้างบริษัท CROWN Emirates Company Ltd. ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์  รายละเอียดดังนี้

1. ตำแหน่งที่รับสมัคร

  1.1 ช่างไฟฟ้า จำนวน 2 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 2,750 ดีแรมห์ (AED) หรือประมาณ 24,405 บาท

  1.2 ผู้ช่วยช่างบำรุงรักษาเครื่องจักรกล จำนวน 8 อัตรา ค่าจ้าง  เดือนละ 2,500 บาท ดีแรมห์ (AED) หรือประมาณ 22,187 บาท

  1.3 ช่างเครื่องกล จำนวน 4 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 2,500 ดีแรมห์ (AED) หรือประมาณ 24,160 บาท

  1.4 เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 2,500 ดีแรมห์ (AED) หรือประมาณ 22,187 บาท

  (อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ 3 มกราคม 2561: 1 ดีแรมห์ (AED) = 8.8745 บาท)

2. คุณสมบัติ

  2.1 เพศชาย สัญชาติไทย  2.2 อายุระหว่าง 20-35 ปี

  2.3 วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือปริญญาตรี

3. หลักฐานการรับสมัคร

  4.1 บัตรประจำตัวประชาชนพร้อมสำเนา  4.2 สำเนาทะเบียนบ้าน

  4.3 สำเนาวุฒิการศึกษา  4.4 สำเนาขึ้นทะเบียนทหาร (สด.8 สด.9 หรือ สด.43)

  4.5 รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป  4.6 สำเนาหนังสือเดินทาง (ถ้ามี)

  4.7 ใบรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)

4. ระยะเวลาการรับสมัคร

  เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 10 - 30 มกราคม 2561

5. กำหนดการคัดเลือก

  นายจ้างคัดเลือกโดยการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ณ กองบริการแรงงานไทย  ไปต่างประเทศ อาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 ชั้น 10 ภายในบริเวณกระทรวงแรงงาน  ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

6. ประกาศผลการคัดเลือก

  กรมการจัดหางานจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้ทราบโดยทั่วกันทาง www.doe.go.th/overseas ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561

ผู้สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมและสมัครด้วยตนเอง พร้อมหลักฐานการสมัครงาน ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ เลขที่ 267/1 หมู่ที่ 7 ถนนองค์การฯสาย 1 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ หมายเลขโทรศัพท์ 044-813508 หรือ 093-5728484 ในวันและเวลาราชการ