tel โทรศัพท์ : 044-821088-9,044-813508 email cpm@doe.go.th

รับสมัครทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน (Point System) ครั้งที่ 4 2-4 ก.พ.61 RSS

 

                     รับสมัครทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน (Point System) ครั้งที่ 4 

                  เพื่อสมัครไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ (EPS)

  กรมการจัดหางาน ได้ประกาศรับสมัครทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน (PointSystem)  ครั้งที่ 4 เพื่อสมัครไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ  (Employment Permit System for Foreign Workers : EPS) กำหนดการรับสมัคร ระหว่างวันที่ 2 - 4 กุมภาพันธ์ 2561  เวลา 09.00 น. - 16.00 น. โดยมีรายละเอียด ดังนี้

สถานที่รับสมัคร: เปิดรับสมัครจำนวน 4 แห่ง ได้แก่

  1. ณ อาคารเดอะฮับ รังสิต ชั้น 3 บริเวณศูนย์การค้าเซียร์รังสิต จังหวัดปทุมธานี

  2. ณ ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครลำปาง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

  3. ณ ศูนย์การค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ อุดรธานี 2 อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

  4. ณ ห้างสรรพสินค้าคลังพลาซ่า สาขาจอมสุรางค์ ห้องสกายฮอลล์ จังหวัดนครราชสีมา

หมายเหตุ: เพศหญิง เปิดรับสมัครเฉพาะวันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561 เท่านั้น

ประเภทงานที่เปิดรับสมัคร: งานอุตสาหกรรมการผลิต

คุณสมบัติ :   * เพศชาย/หญิง อายุ 18 - 39 ปีบริบูรณ์ (เกิดระหว่างวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2521 ถึงวันที่    2 กุมภาพันธ์ 2543)   

  * ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

  * สายตาไม่บอดสี

  * ร่างกายสมบูรณ์ สุขภาพแข็งแรงและไม่เป็นโรคต้องห้ามที่ทางเกาหลีกำหนด

  * มีความประพฤติดี ไม่มีประวัติกระทำผิดทางอาญา

  * เป็นบุคคลซึ่งไม่ถูกห้ามเดินทางออกนอกประเทศหรือไม่มีประวัติการถูกเนรเทศ

  * เป็นบุคคลซึ่งไม่มีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติดทุกชนิด

  * ไม่เคยพำนักอาศัยในสาธารณรัฐเกาหลีด้วยวีซ่าE-9 ,E-10 รวมกัน 5 ปี หรือมากกว่า 5 ปีขึ้นไป

หลักฐานและเอกสารที่ใช้ประกอบการสมัคร

  1. สำเนาหนังสือเดินทาง (ถ้ามี) ต้องระบุวันเดือนปีเกิดให้ครบถ้วน จำนวน 2 ชุด

  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ต้องชัดเจนและระบุวันเดือนปีเกิดให้ครบถ้วน จำนวน 2 ชุด

  3. รูปถ่ายสีขนาด 1.5 นิ้ว (3.5 × 4.5 ซม.) ฉากด้านหลังสีขาว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 3 เดือน  เป็นรูปถ่าย 

  ในคราวเดียวกัน จำนวน 3 ใบ

สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครเดินทางไปทำงานในประเทศสาธารณรัฐเกาหลี เพิ่มเติมได้ที่  สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ เลขที่ 267/1 หมู่ที่ 7 ถนนองค์การฯสาย 1 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ หมายเลขโทรศัพท์ 0-4481-3508 หรือ 093-5728484 ในวันและเวลาราชการหรือทางเว็บไซต์ www.overseas.doe.go.th และ www.doe.go.th