tel โทรศัพท์ : 044-821088-9,044-813508 email cpm@doe.go.th

เปิดรับสมัครคนหางานไปทำงานในประเทศมาเลเซีย 22 มกราคม – 16 กุมภาพันธ์ 2561 RSS

 

                                     เปิดรับสมัครคนหางานไปทำงานในประเทศมาเลเซีย

                                                             ***************************

  นางกนกวรี  วงศาโรจน์ จัดหางานจังหวัดชัยภูมิ ขอแจ้งข่าวการรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานกับนายจ้าง VYV Wellness Retreat Sdn. Bhd. ประเทศมาเลเซีย รายละเอียดดังนี้

1. ตำแหน่งที่รับสมัคร

  พนักงานนวด จำนวน 13 อัตรา

2. อัตราค่าจ้าง

  ค่าจ้างไม่น้อยกว่า 2,700 ริงกิตต่อเดือน หรือประมาณ 22,106 (อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 15 มกราคม 2561 : 1 ริงกิต = 8.1874 บาท)

3. คุณสมบัติของผู้สมัคร

  3.1 เพศหญิง มีอายุระหว่าง 21 - 44 ปี

  3.2  มีใบประกาศนียบัตรผ่านการอบรมหลักสูตรนวดแผนไทย หรือนวดเท้าจากสถาบันที่ได้รับการรับรองจำนวน 150 ชั่วโมง หรือผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประเภทการนวดไทย ระดับ 1  หรือระดับ 2

4. หลักฐานการรับสมัคร

  4.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 

  4.2 สำเนาทะเบียนบ้าน

  4.3 รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป 

  4.4 สำเนาหนังสือเดินทาง (ถ้ามี)   

  4.5 ประกาศนียบัตรผ่านการอบรมตามข้อ 3.2

5. ระยะเวลาการรับสมัคร

  รับสมัครในวันและเวลาราชการระหว่างวันที่ 22 มกราคม – 16 กุมภาพันธ์ 2561

6. กำหนดการคัดเลือก

  คัดเลือกโดยนายจ้างเดินทางมาทดสอบฝีมือและสัมภาษณ์ด้วยตนเอง

7. ประกาศผลการคัดเลือก

  กรมการจัดหางานจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบฝีมือและสอบสัมภาษณ์ พร้อมทั้งวัน เวลา และสถานที่ทดสอบให้ทราบโดยทั่วกัน ณ กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศและทางเว็บไซต์ www.doe.go.th/overseas  ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561

ผู้สนใจสามารถติดต่อสมัครด้วยตนเอง พร้อมหลักฐานการสมัครงาน ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ เลขที่ 267/1 หมู่ที่ 7 ถนนองค์การฯสาย 1 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ หมายเลขโทรศัพท์  0-4481-3508 หรือ 093-572-8484  ในวันและเวลาราชการ