Kick off รับสมัครนักเรียน นักศึกษา ทำงานช่วงปิดภาคเรียน RSS

 

                              Kick off รับสมัครนักเรียน นักศึกษา ทำงานช่วงปิดภาคเรียน

  สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ Kick off รับสมัครนักเรียน นักศึกษา ทำงานช่วงปิดภาคเรียน   ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561  นี้  เป็นต้นไป

  นางกนกวรี วงศาโรจน์  จัดหางานจังหวัดชัยภูมิ กล่าวว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงห์แก้ว ได้มอบนโยบายให้กรมการจัดหางานในภารกิจด้านการส่งเสริมการมีงานทำให้กับนักเรียน นักศึกษา โดยการจัดหางานให้ทำในระหว่างปิดภาค ในห้วงเดือนมีนาคม ถึงเดือนพฤษภาคม  วัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัว เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ในการทำงาน ฝึกความอดทน ปลูกฝังความรับผิดชอบและสร้างวินัยในตนเอง สร้างรายได้ในระหว่างเรียน แบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง รวมทั้งใช้เป็นแนวทางในการหางานทำหลังจบการศึกษา  โดยกำหนดเป้าหมายรวมทั่วประเทศ จำนวน 10,000 คน

  สำหรับจังหวัดชัยภูมิ สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ ได้ดำเนินการเตรียมความพร้อม  ในการจัดหางานให้กับนักเรียน นักศึกษา โดยสำรวจและรับลงทะเบียนแจ้งความต้องการทำงานของนักเรียน นักศึกษาในช่วงปิดภาคเรียน พร้อมประสานสถานประกอบการที่ตั้งอยู่ในจังหวัดชัยภูมิและจังหวัดใกล้เคียง เพื่อขอตำแหน่งงานว่างสำหรับนักเรียน นักศึกษา ข้อมูล ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 มีนักเรียน นักศึกษา ลงทะเบียนสมัครงาน จำนวน 80 คน  สถานประกอบการแจ้งตำแหน่งงานว่าง 6 ตำแหน่ง 255 อัตรา และในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 บริษัท เมเจอร์ แกรนด์ ฟู๊ด แอนด์ เบเวอเรจ จำกัด ประเภทกิจการจำหน่ายอาหาร (พิชซ่า) ตั้งอยู่ที่ ชั้น 2 ห้างโลตัส สาขาชัยภูมิ รับสมัครพนักงาน Part Time จำนวน 30 อัตรา โดยบริษัทฯ มอบหมายเจ้าหน้าที่มารับสมัครและสัมภาษณ์ ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ สำนักงาน  จัดหางานจังหวัดชัยภูมิ ซึ่งผู้สัมภาษณ์จะทราบผลและนัดวันเริ่มทำงานได้เลย

  นางกนกวรีฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกเหนือจากบริษัทฯ นี้แล้ว ยังมีอีกหลายแห่งที่รับสมัครนักเรียน นักศึกษาทำงาน  ซึ่งมีสถานประกอบการที่ตั้งอยู่ในจังหวัดชัยภูมิและจังหวัดใกล้เคียง ดังนั้น สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ จึงขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา อายุ 18 ปีขึ้นไป ที่ต้องการหาประสบการณ์ในการทำงานและมีรายได้เพื่อเป็นทุนการศึกษาของตนเอง สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดและสมัครงานได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ ถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ สาย 1 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โทรศัพท์ 044-821088 และ 093-5727337 ได้ทุกวัน เวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป