เปิดรับสมัครคนหางานไปทำงานในประเทศมาเลเซีย RSS

 

                                          เปิดรับสมัครคนหางานไปทำงานในประเทศมาเลเซีย

                                                              ***************************

  นางกนกวรี  วงศาโรจน์ จัดหางานจังหวัดชัยภูมิ ขอแจ้งข่าวการรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานกับนายจ้างประเทศมาเลเซียบริษัท VYVWellnessRetreatSdn.Bhd. ซึ่งประกอบธุรกิจนวดแผนไทย  ตำแหน่งพนักงานนวด จำนวน 13 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ตำแหน่งที่รับสมัคร

  พนักงานนวด จำนวน 13 อัตรา

2. อัตราค่าจ้าง

  ค่าจ้างไม่น้อยกว่า 2,700 ริงกิตต่อเดือน หรือประมาณ 21,999 (อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 27 มีนาคม  2561 : 1 ริงกิต = 8.1478 บาท)

3. คุณสมบัติของผู้สมัคร

  3.1 เพศหญิง มีอายุระหว่าง 21 - 44 ปี

  3.2  มีใบประกาศนียบัตรผ่านการอบรมหลักสูตรนวดแผนไทย หรือนวดเท้าจากสถาบันที่ได้รับการรับรองจำนวน 150 ชั่วโมง หรือผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประเภทการนวดไทย ระดับ 1  หรือระดับ 2

4. หลักฐานการรับสมัคร

  4.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 

  4.2 สำเนาทะเบียนบ้าน

  4.3 รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป 

  4.4 สำเนาหนังสือเดินทาง (ถ้ามี)   

  4.5 ประกาศนียบัตรผ่านการฝึกอบรมตามข้อ 3.2

5. ระยะเวลาการรับสมัคร

  รับสมัครในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 30 เมษายน 2561

6. กำหนดการคัดเลือก

  คัดเลือกโดยวิธีทดสอบฝีมือและสัมภาษณ์ ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 โดยผู้สมัครฯ ลงทะเบียนเข้ารับการทดสอบฝีมือฯ เวลา07.30 น. ณ กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ อาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 ชั้น 10 ภายในบริเวณกระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถติดต่อสมัครด้วยตนเอง พร้อมหลักฐานการสมัครงาน ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ เลขที่ 267/1 หมู่ที่ 7 ถนนองค์การฯสาย 1 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ หมายเลขโทรศัพท์ 0-4481-3508 หรือ 093-572-8484