เปิดรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานในไต้หวัน RSS

 

                                         เปิดรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานในไต้หวัน

  นางกนกวรี  วงศาโรจน์ จัดหางานจังหวัดชัยภูมิ ขอแจ้งข่าวการรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานในไต้หวันกับบริษัท FOUNDERALUMINUMCO.,LTD. ประกอบกิจการผลิตอุปกรณ์อลูมิเนียมเครื่องใช้ภายในบ้าน  โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ตำแหน่งที่รับสมัคร : คนงานทั่วไป 2 ตำแหน่ง

  1.1 อัตราค่าจ้างเดือนละ 22,000 เหรียญไต้หวันต่อเดือน หรือประมาณ 23,669 บาท  (อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ 4 เมษายน 2561 : 1 เหรียญไต้หวัน = 1.0759 บาท)

  1.2 คุณสมบัติของผู้สมัคร

  1.2.1 ไม่จำกัดเพศ อายุ 18 ปีขึ้นไป     

  1.2.2 ไม่จำกัดส่วนสูงและน้ำหนัก

  1.2.3 วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ขึ้นไป 

  1.2.4 ไม่มีประวัติอาชญากรรม

  1.2.5 เพศชาย พ้นภาระการรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร  1.2.6 มีประสบการณ์เกี่ยวกับการคุมเครื่องจักร หรือมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับส่วนประกอบของเครื่องจักร

  1.2.7 มีความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษและภาษาจีน

  1.2.8 มีความขยันอดทน สู้งานและมีความรับผิดชอบสูง

2. หลักฐานการรับสมัคร

  2.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 

  2.2 สำเนาทะเบียนบ้าน

  2.3 รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป 

  2.4 สำเนาหนังสือเดินทาง (ถ้ามี)

  2.5 สำเนาวุฒิการศึกษา

  2.6 หลักฐานการพ้นภาระการรับราชการทหาร (สด.8, สด.43 หนังสือสำคัญประจำตัวแสดงวิทยฐานะ (รด.3, รด.5) หนังสือรับรองครบกำหนดปลดปล่อยเป็นทหารกองหนุน) 

3. ระยะเวลาการรับสมัคร

  เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 30 เมษายน 2561

4. การคัดเลือก

  คัดเลือกโดยกรมการจัดหางานจัดส่งประวัติผู้สมัครให้นายจ้างพิจารณาคัดเลือก

5. ประกาศผลการคัดเลือก

  กรมการจัดหางานจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้ทราบโดยทั่วกันทางwww.doe.go.th/overseas  ภายหลังจากนายจ้างแจ้งตอบรับคนหางานเข้าทำงานแล้ว

ผู้สนใจสามารถติดต่อสมัครด้วยตนเองพร้อมหลักฐานการสมัครงาน ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ เลขที่ 267/1 หมู่ที่ 7 ถนนองค์การฯสาย 1 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ หมายเลขโทรศัพท์  0-4481-3508 หรือ 093-572-8484 ในวันและเวลาราชการ