ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้่างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชากาแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ RSS

 

ประกาศจังหวัดชัยภูมิ  เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้่างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชากาแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ