เรื่อง แจ้งเตือนคนไทยหลีกเลี่ยงการเดินทางไปทำงานที่ประเทศกาตาร์ RSS

 

                                                                   ข่าวประชาสัมพันธ์

                                 เรื่อง แจ้งเตือนคนไทยหลีกเลี่ยงการเดินทางไปทำงานที่ประเทศกาตาร์

                     ด้วยกรมการจัดหางานได้รับแจ้งจากสำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ  กรณีฝ่ายแรงงาน ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี ประกาศแจ้งเตือนคนไทยหลีกเลี่ยง  การเดินทางไปทำงานที่ประเทศกาตาร์ เนื่องจากมีแรงงานไทยจำนวนมากที่เดินทางเข้าไปทำงาน  ที่กาตาร์ประสบปัญหาค่าจ้างค้างจ่าย ไม่ได้รับสวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย ทำให้ถูกจับกุม ดำเนินคดีและจำคุกโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์

                    ทั้งนี้ ตามที่รัฐบาลกาตาร์ประกาศใช้พระราชบัญญัติ ฉบับที่ 21 ค.ศ. 2015 ว่าด้วย กฎเกณฑ์การเข้า-ออกเมืองของคนต่างชาติ และการมีถิ่นพำนัก ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2559 โดย  (1) ยกเลิกระบบสปอนเซอร์ และ (2) ยกเลิกอำนาจของนายจ้างในการออก ExitPermit แต่ในทางปฏิบัติยังคงมีระบบสปอนเซอร์และ Exit Permit ดังนั้น การเดินทางออกนอกประเทศกาตาร์ยังคงต้องได้รับการยินยอม/อนุญาตจากนายจ้างก่อน ไม่ว่ากรณีกรณีใดๆ และคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้  เข้าเมืองหรือพำนักเพื่อการนั้นโดยเฉพาะหรือเพื่อทำงานในสถานที่ใดๆ สถานที่หนึ่ง ห้ามดำเนินการ  ขัดต่อวัตถุประสงค์ที่ได้รับอนุญาต หรือหนีจากงานของผู้ยื่นคำขออนุญาต หากฝ่าฝืนจะมีความผิด  ตามกฎหมาย โดยมีโทษจำคุกระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี และปรับไม่เกิน 50,000 กาตาร์ริยาล  (ประมาณ 455,770 บาท) หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง

                     สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ จึงขอเตือนประชาชน/คนหางาน หลีกเลี่ยงการเดินทางไปทำงานที่ประเทศกาตาร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเดินทางไปทำงานโดยใช้วีซ่าท่องเที่ยว (VisitVisa)  และอย่าหลงเชื่อนายหน้า/บุคคลที่ติดต่อชักชวนให้เดินทางไปทำงานในประเทศกาตาร์ หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ   เลขที่ 267/1 หมู่ที่ 7 ถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสาย 1 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โทรศัพท์ 044-8135-08 หรือ 098-5868-807 ในวันและเวลาราชการ