ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ศึกษาข้อมูลให้ชัดเจนก่อนเดินทางไปทำงานในต่างประเทศ RSS

 

               ข่าวประชาสัมพันธ์  เรื่อง ศึกษาข้อมูลให้ชัดเจนก่อนเดินทางไปทำงานในต่างประเทศ

  ด้วยกรมการจัดหางานได้รับแจ้งจากกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ กรณีมีคนไทยถูกสาย/นายหน้าเถื่อนหลอกหลวงให้เดินทางไปทำงานในประเทศกาตาร์ โดยไม่ผ่านขั้นตอนการนำแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528  และถูกตำรวจจับกุมที่กรุงโดฮา ประเทศกาตาร์ จึงขอแจ้งเตือนว่าผู้ที่มีความประสงค์จะเดินทางไปทำงานในต่างประเทศควรดำเนินการ ดังนี้

  - ตรวจสอบข้อมูลนายจ้าง/ สถานประกอบการในต่างประเทศ หากสมัครไปทำงานต่างประเทศผ่านบริษัทจัดหางาน สามารถตรวจสอบข้อมูลบริษัทจัดหางานได้จากเว็บไซต์กรมการจัดหางาน

  - ศึกษาสัญญาจ้างอย่างละเอียดรอบคอบ เกี่ยวกับอัตราค่าจ้าง เงื่อนไขการจ้าง การจ่ายค่าจ้าง เงินค่าล่วงเวลา เงินโบนัส และเงินสิ้นสุดการทำงานเมื่อครบสัญญาและกรณีที่จะต้องถูกปรับหากทำงานไม่ครบสัญญาจ้าง และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเดินทางไปทำงานในประเทศกาตาร์จะมีกฎหมายเฉพาะสำหรับแรงงานต่างชาติ ก่อนเดินทางกลับประเทศจะต้องได้รับอนุญาตจากนายจ้าง  ที่ทำงานด้วย (exit permit)

  - ศึกษาธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม สภาพอากาศ และวัฒนธรรมการทำงานก่อน  การเดินทาง เพื่อการปรับตัวและการเตรียมความพร้อมด้านจิตใจในการเผชิญงานและวิถีชีวิตที่แตกต่าง  ได้จากเดิมอย่างมาก

  - ปรึกษาและขอคำแนะนำจากหน่วยงานของกรมการจัดหางานก่อนการเดินทาง เกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการไปทำงานในต่างประเทศ 

  สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน/คนหางาน ที่จะเดินทางไปทำงานในต่างประเทศ ให้ระมัดระวังการสมัครงานผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และสื่อ Social Media ต่างๆ ที่อาจมีการหลอกหลวงหรือโฆษณาลักษณะเกินจริง เพราะท่านอาจจะถูกหลอกลวงและตกเป็นเหยื่อของกระบวนการค้ามนุษย์ได้ ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ เลขที่ 267/1 หมู่ที่ 7 ถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสาย 1 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โทรศัพท์ 044-8135-08 หรือ 093-572-8484  ในวันและเวลาราชการ