ประกาศ..! รับสมัครไปทำงานในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ระหว่างวันที่ 14 – 31 มกราคม 2562 RSS

 

                               ประกาศ..! รับสมัครไปทำงานในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

  ประกาศกรมการจัดหางาน ขอแจ้งข่าวการรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานกับนายจ้างบริษัท   CROWNEmiratesCompanyLtd. ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ซึ่งประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตกระป๋องเครื่องดื่ม จำนวน 4 ตำแหน่ง 15 อัตรา รายละเอียดดังนี้

1. ตำแหน่งงานที่รับสมัครและอัตราค่าจ้าง

  1.1 ช่างไฟฟ้า (Electrician) จำนวน 2 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 3,000 ดีแรมห์  (AED) หรือประมาณ 26,457 บาท

  1.2 ผู้ช่วยช่างบำรุงรักษาเครื่องจักรกล (MaintenanceMachanicAssistants) จำนวน 8 อัตรา  ค่าจ้างเดือนละ 2,500 บาท ดีแรมห์ (AED) หรือประมาณ 22,047 บาท

  1.3 ช่างเครื่องกล (Machinist) จำนวน 4 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 2,500 ดีแรมห์ (AED) หรือประมาณ 22,047 บาท

  1.4 เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ (Quality Control) จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 2,500 ดีแรมห์ (AED) หรือประมาณ 22,047 บาท

  (อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ 3 มกราคม 2562 : 1 ดีแรมห์ (AED) = 8.8190 บาท)

2. คุณสมบัติ

  2.1 เพศชาย สัญชาติไทย 

  2.2 อายุระหว่าง 20 - 35 ปี

  2.3 วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือระดับการศึกษาที่สูงกว่า หากมีความสามารถ  ด้านภาษาอังกฤษจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

3. หลักฐานประกอบการรับสมัคร อย่างละ 1 แผ่น ดังนี้

  3.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  3.2 สำเนาหนังสือเดินทาง (ถ้ามี)

  3.3 สำเนาวุฒิการศึกษา  3.4 สำเนาใบรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)

  3.5 รูปถ่ายสี ขนาด 2 นิ้ว 

4. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

  เปิดรับสมัคร  ระหว่างวันที่ 14 – 31 มกราคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

5. วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก

  นายจ้างจะเดินทางมาคัดเลือกคนหางานโดยการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562  ทั้งนี้ ขอให้ผู้สมัครที่มาเข้ารับการคัดเลือกแต่งกายสุภาพเรียบร้อยมารายงานตัวเข้ารับการคัดเลือก โดยนำ  บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง พร้อมหลักฐานประกอบการรับสมัครที่ได้รับคืนจากสถานที่รับสมัคร มายื่นต่อเจ้าหน้าที่ ณ จุดลงทะเบียน บริเวณโถงชั้น 1 อาคารสำนักงานประกันสังคม กรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ระหว่างเวลา 07.30 – 08.30 น. สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชั้น 10  ในอาคารเดียวกัน

  อนึ่ง เป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่จะต้องทราบกำหนดวัน เลา และสถานที่สอบคัดเลือก หากผู้สมัครไม่มาเข้ารับ  การสอบคัดเลือกตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์

6. ประกาศผลการคัดเลือก

  กรมการจัดหางานจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้ทราบโดยทั่วกันทาง www.doe.go.th/overseas  ซึ่งกำหนดวันประกาศผลการคัดเลือกจะแจ้งให้ทราบในวันสอบคัดเลือก

ผู้สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมและสมัครด้วยตนเอง พร้อมหลักฐานการสมัครงาน ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ เลขที่ 267/1 หมู่ที่ 7 ถนนองค์การฯสาย 1 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ  หมายเลขโทรศัพท์ 044-813508 หรือ 093-5728484 ในวันและเวลาราชการ