เปิดรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานในไต้หวัน ระหว่างวันที่ 28 มกราคม – 22 กุมภาพันธ์ 2562 RSS

 

                                       เปิดรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานในไต้หวัน

  ประกาศกรมการจัดหางาน ขอแจ้งข่าวการรับสมัครคนหางาน เพื่อไปทำงานกับนายจ้างบริษัท Formosa Heavy Industries Corporation ไต้หวัน ซึ่งประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตชิ้นส่วนอะไหล่เครื่องจักร ท่อและ  หม้อไอน้ำแรงดันสูงขนาดใหญ่ จำนวน 2 ตำแหน่ง 35 อัตรา รายละเอียดดังนี้

1. ตำแหน่งงาน

  1.1 ช่างเชื่อม จำนวน 25 อัตรา

  1.2 ช่างประกอบ จำนวน 10 อัตรา

2. คุณสมบัติ

  1) เพศชาย อายุระหว่าง 22 – 45 ปี

  2) ไม่จำกัดส่วนสูงและน้ำหนัก

  3) ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

  4) สายตาดีไม่บอดสี

  5) ไม่มีประวัติอาชญากรรม

  6) มีประสบการณ์ด้านการเชื่อมท่อและถังโลหะ

  7) กรณีที่คนหางานเคยเดินทางไปทำงานและพำนักในไต้หวัน รวมระยะเวลาจะต้องไม่เกิน 9 ปี

3. เงื่อนไขการจ้าง

  1) อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,600 เหรียญไต้หวัน หรือประมาณ 24,600 บาท ทั้งนี้ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน  รวมค่าล่วงเวลาและเบี้ยเลี้ยง ประมาณเดือนละ 32,000 – 40,000 เหรียญไต้หวัน หรือประมาณ 33,300 – 41,700 บาท (อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ 14 มกราคม 2562 : 1 เหรียญไต้หวัน เท่ากับ 1.0426 บาท

  2) ทำงานวันละ 8 ชั่วโมง สัปดาห์ละ 40 ชั่วโมง กรณีบริษัทมีงานเร่งด่วนขอความร่วมมือ  ในการปฏิบัติงานล่วงเวลาหรือสับเปลี่ยนการทำงานกลางคืน

  3) ระยะเวลาการจ้าง 1 ปีขึ้นไป หากปฏิบัติงานดีหรือไม่ทำผิดกฎระเบียบ บริษัทจะต่อสัญญาตามลำดับ เริ่มตั้งแต่ 3 ปีเป็นต้นไปจนครบ 12 ปี

  4) นายจ้างรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ดังนี้

    4.1) ค่าอุปกรณ์การทดสอบฝีมือสำหรับผู้สมัครที่เข้ารับการทดสอบ

    4.2) ค่าโดยสารเครื่องบินให้สำหรับผู้ที่ผ่านการสอบและคัดเลือกไปทำงาน เป็นเงินจำนวน 9,500 เหรียญไต้หวัน (โดยจะจ่ายค่าโดยสารเครื่องบินให้พร้อมกับค่าจ้างเดือนแรก) และค่าโดยสารเครื่องบินกลับประเทศไทยเมื่อทำงานครบสัญญาจ้าง

    4.3) ค่าตรวจสุขภาพและค่าธรรมเนียมทำใบถิ่นที่อยู่ตลอดระยะเวลาที่ทำงาน

    4.4) นายจ้างรับผิดชอบดูแลคนงานเอง ไม่ต้องจ่ายค่าบริการดูแลรายเดือนให้แก่บริษัทจัดหางานไต้หวัน

    4.5) คนหางานรับผิดชอบค่าอาหาร และที่พักเดือนละ 2,500 เหรียญไต้หวัน

 4. หลักฐานประกอบการับสมัคร อย่างละ 1 แผ่น ดังนี้

  4.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 

  4.2 สำเนาหนังสือเดินทาง (ถ้ามี)

  4.3 สำเนาใบรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) 

  4.4 รูปถ่ายสี ขนาด 2 นิ้ว

5. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

  เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 28 มกราคม – 22 กุมภาพันธ์ 2562 ในวันและเวลาราชการ ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมหลักฐานประกอบการรับสมัคร ณ สำนักงานจัดหางานทุกจังหวัด

6. วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก

  นายจ้างจะเดินทางมาคัดเลือกคนงาน โดยการทดสอบผีมือและสัมภาษณ์ ในวันที่ 6 มีนาคม 2562  ณ สถานทดสอบฝีมือและแรงงาน เคทีซี ตั้งอยู่เลขที่ 37/8 หมู่ 3 ถนนลำลูกกา ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ซึ่งนายจ้างจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการทดสอบฝีมือให้กับผู้สมัครที่เข้ารับการทดสอบทุกคน ทั้งนี้ ขอให้ผู้สมัครที่มาเข้ารับการสอบคัดเลือกแต่งกายสุภาพเรียบร้อยมารายงานตัวเข้ารับการคัดเลือก โดยนำ  บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง พร้อมหลักฐานประกอบการสมัครที่ได้รับคืนจากสถานที่รับสมัคร มายื่นต่อเจ้าหน้าที่กรมการจัดหางาน ณ จุดลงทะเบียน บริเวณสถานที่ทดสอบดังกล่าว ระหว่างเวลา 07.30 – 08.30 น.ทดสอบฝีมือและสัมภาษณ์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

  อนึ่ง เป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่จะต้องทราบกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก หากผู้สมัครไม่มาเข้ารับการทดสอบคัดเลือกตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์

7. ประกาศผลการคัดเลือก

  กรมการจัดหางานจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้ทราบโดยทั่วกันทางwww.doe.go.th/overseas  ภายในวันที่ 14 มีนาคม 2562

ผู้สนใจสามารถติดต่อสมัครด้วยตนเองพร้อมหลักฐานการสมัครงาน ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ เลขที่ 267/1 หมู่ที่ 7 ถนนองค์การฯสาย 1 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ หมายเลขโทรศัพท์  0-4481-3508 หรือ 093-572-8484 ในวันและเวลาราชการ