ประกาศ!! การรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานกับนายจ้างบริษัท Kingwhale Corporation ไต้หวัน ระหว่างวันที่ 24 มกราคม - 13 กุมภาพันธ์ 2562 RSS

 

  ประกาศ!! การรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานกับนายจ้างบริษัท Kingwhale Corporation ไต้หวัน

                                              *************************************

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

- พนักงานผลิตภัณฑ์สิ่งทอ จำนวน 15 อัตรา และขึ้นบัญชีสำรอง จำนวน 15 อัตรา

คุณสมบัติของผู้สัมคร

- เพศชาย อายุระหว่าง 20 - 45 ปี

- จบวุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น ( ม.3 ) ขึ้นไป

- ประสบการทำงานและความสามารถพิเศษ ไม่จำกัด

- พ้นภาระการรับราชการทหารตามกฏหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร

- สายตาอยู่ในระดับ 0.8 - 1.5 และไม่บอดสี

- ความสามารถด้านภาษา ไม่จำกัด

- สภาพร่างกายสมบูรณ์ แขนและขาคล่องแคล่วไม่เคยมีประวัติการผ่าตัดแขนขา และกระดูกสันหลัง และไม่ป่วยเป็นโรคร้าย

เปิดรับสมัคร 

- ระหว่างวันที่ 24 มกราคม - 13 กุมภาพันธ์ 2562

ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสมัครด้วยตนเอง พร้อมหลักฐานประกอบการรับสมัคร ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1-10 หรือกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ อาคารสำนักงานประกันสัมคมกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 3 ชั้น 10 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร