เปิดรับสมัคร IM Japan ไปฝึกงานประเทศญี่ปุ่น ปี 2562 ครั้งที่ 2 เพศชาย ระหว่างวันที่ 1 – 7 มีนาคม 2562 RSS

 

เปิดรับสมัคร  IM Japan ไปฝึกงานประเทศญี่ปุ่น ปี 2562 ครั้งที่ 2 เพศชาย

  ประกาศกรมการจัดหางาน ขอแจ้งข่าวการรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกปฏิบัติงานเทคนิคคนไทยเพื่อจัดส่งไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น โดยผ่านองค์กร IMJapan ปี 2562 ครั้งที่ 2 เพศชาย ระยะเวลาการฝึกปฏิบัติงานเทคนิค 3 ปี

กำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ 1 – 7 มีนาคม 2562 รายละเอียดดังนี้

1.คุณสมบัติของผู้สมัคร

  (1) เพศชายอายุ 20 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่สมัคร

  (2) สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ ปวช , ปวส  ไม่จำกัดสาขาวิชา

  (3) ความสูงไม่ต่ำกว่า 160 ซม. น้ำหนักได้สัดส่วนกับส่วนสูง  สุขภาพร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ 

  (4) พ้นภาระการรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารแล้ว    

  (5) ไม่มีรอยสัก หรือความผิดปกติทางร่างกาย 

  (6) ไม่มีความประพฤติเสียหาย     

  (7) ไม่เคยเป็นผู้ไปฝึกปฏิบัติงานเทคนิคที่ประเทศญี่ปุ่นโดยใช้วีซ่า “Technical Intern” หรือเคยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นแบบมีทักษะ หรือเป็นผู้ต้องห้ามในการเข้าประเทศญี่ปุ่น

  (8) ไม่เคยเป็นผู้ที่เคยทำงานหรือเข้าเมืองหรือพำนักอาศัยโดยผิดกฎหมายทั้งในประเทศญี่ปุ่นและประเทศอื่นๆ

  (9) ไม่เคยเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกและถูกตัดสิทธิออกจากการฝึกอบรมก่อนเดินทางไปฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น สาเหตุเนื่องจากมีปัญหาด้านความประพฤติ

  (10) ไม่เคยทำงานในประเทศญี่ปุ่น โดยการแจ้งการไปทำงานด้วยตนเอง 

  (11) ไม่เคยทำงานในประเทศญี่ปุ่นภายหลังจากสำเร็จการฝึกอบรมหรือสำเร็จการศึกษาในประเทศญี่ปุ่น

  (12) สายตาปกติ และตาไม่บอดสี

2.หลักฐานและเอกสารที่จะต้องยื่นในการสมัคร

(1) ใบสมัครสอบคัดเลือก

(2) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 3 รูป

  (3) บัตรประจำตัวประชาชน, ทะเบียนบ้าน, หลักฐานการศึกษาตามข้อ 1 (2), และหลักฐานการพ้นภาระการรับราชการทหารตามข้อ 1 (4) ( สด.8 หรือ สด.43 หนังสือสำคัญประจำตัวแสดงวิทยฐานะ (รด.3,รด.5) หนังสือรับรองครบกำหนดปลดปล่อยเป็นทหารกองหนุน)

  (4) ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่า สุขภาพแข็งแรง สายตาปกติ (ไม่สั้น ไม่ยาว ไม่เอียง และตาไม่บอดสี

  ทั้งนี้ หากตรวจสอบพบว่าผู้สมัครรายใดขาดคุณสมบัติตามข้อ 1 จะถือว่าผู้นั้นขาดคุณสมบัติการเข้าร่วมโครงการทันที

สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ

เลขที่ 267/1  หมู่ที่ 7 ถนนองค์การฯสาย 1 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ หมายเลขโทรศัพท์ 0-4481-3508 หรือ 093-572-8484 ในวันและเวลาราชการ  :