รับสมัครและคัดเลือกคนหางานเพื่อไปทำงานภาคเกษตรในประเทศอิสราเอล ระหว่างวันที่ 11 – 15 มีนาคม 2562 RSS

 

                    รับสมัครและคัดเลือกคนหางานเพื่อไปทำงานภาคเกษตรในประเทศอิสราเอล

                              ภายใต้โครงการ “ความร่วมมือไทย-อิสราเอล เพื่อการจัดหางาน

                (Thailand-Israel Cooperation on the Placement of Workers: TIC)” ครั้งที่ 14

                                                        ------------------------------------

1. ตำแหน่งงานที่รับสมัคร  คนงานภาคเกษตร

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร

  (1) มีสัญชาติไทย

  (2) เพศชาย และต้องพ้นภาระการรับราชการทหาร ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร

  (3) เกิดระหว่างวันที่ 16 มีนาคม 2522 ถึง 11 มีนาคม 2539

  (4) ไม่มีประวัติอาชญากรรม

  (5) ไม่มีคู่สมรส บุตร หรือบิดา และมารดาพำนักอยู่ในประเทศอิสราเอล

  (6) ไม่เคยทำงานในประเทศอิสราเอล ทั้งนี้ รัฐบาลอิสราเอลมีประวัติของคนงานที่เคยได้รับการจ้าง  ในประเทศอิสราเอล และหรือ กรณีที่ตรวจพบว่าผู้สมัครมีคู่สมรสที่จดทะเบียนหรืออยู่กินกับฉันท์สามี - ภรรยา  หรือมีบุตร บิดา หรือมารดาพำนักอยู่ในประเทศอิสราเอล ผู้สมัครจะถูกส่งตัวกลับประเทศไทยทันที  ซึ่งเป็นไปตาม  ข้อกฎหมายแห่งประเทศอิสราเอล โดยไม่สามารถเรียกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปทำงานในประเทศอิสราเอลคืนได้

  (7) มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและมีสุขภาพจิตที่พร้อมสำหรับการทำงาน และสมัครใจไปทำงาน  ภาคเกษตรในประเทศอิสราเอล ตาไม่บอดสี และไม่เป็นโรคต่างๆ ได้แก่ วัณโรค โรคไวรัสตับอักเสบบีหรือซี  โรคเอดส์ หนองใน ซิฟิลิส โรคเบาหวาน และไม่มีนิ้วมือกุด คดงอ ขาด ด้วน หรือ เกิน

  (8) ไม่เสพสารเสพติด (หากทราบว่ามีการเสพสารเสพติดไม่ว่าผู้สมัครจะอยู่ระหว่างกระบวนการขั้นตอนใด ก่อนเดินทางออกจากประเทศไทย ผู้สมัครผู้นั้นจะขาดคุณสมบัติและถูกถอนชื่อออกจากโครงการฯ ทันทีโดยไม่สามารถเรียกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปทำงานในประเทศอิสราเอลคืนได้) 

  (9) ต้องมีประสบการณ์ทำงานภาคเกษตร (ปลูกพืช/เลี้ยงสัตว์)   

3. เอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นในการสมัคร

  (1) ใบสมัครตามแบบแนบท้ายประกาศนี้ที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว จำนวน 1 ฉบับ

  (2) รูปถ่ายสีครึ่งตัวพื้นหลังสีฟ้า หน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตา ขนาด 2 นิ้ว โดยถ่าย  ครั้งเดียวกันและถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 รูป (เขียนชื่อ – นามสกุลตัวบรรจง และเลขประจำตัวประชาชนด้านหลังรูป)

  (3) สำเนาหนังสือเดินทาง (ถ้ามี) โดยถ่ายสำเนาเท่าขนาดจริง จำนวน 2 ฉบับ

  (4) บัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมสำเนา จำนวน 2 ฉบับ

  (5) สำเนาสูติบัตร หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน ณ ปีที่เกิดของผู้สมัคร หรือ ท.ร.1/ก หรือหลักฐานแสดงผล  การเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ป.05) ที่มีคำนำหน้าชื่อเป็นเด็กชาย (ด.ช.) จำนวน 2 ฉบับ

  (6) สำเนาใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล จำนวน 2 ฉบับ (ถ้ามี)

  (7) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ฉบับ

  (8) สำเนาหลักฐานการพ้นภาระการรับราชการทหาร ได้แก่ หนังสือสำคัญติดสมุดประจำตัว ทหารกองหนุนประเภทที่ 1 (สด.8) หรือใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหาร กองประจำการ (สด.43)  ในกรณีจับได้ใบดำหรือปล่อยเพราะส่งคนขนาดสูงพอ หรือหนังสือรับรองการยกเว้น การเกณฑ์ทหาร จำนวน 2 ฉบับ

  (9) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของภรรยา ที่จดทะเบียนหรืออยู่กินกันฉันท์สามี-ภรรยา จำนวน 2 ฉบับ

  (10) สำเนาเอกสารแสดงสถานภาพการสมรสทั้งด้านหน้าและด้านหลัง (ถ้ามี) เช่น ใบสำคัญการสมรส หรือ ใบสำคัญการหย่า จำนวน 2 ฉบับ

  (11) สำเนาใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ รถบรรทุก จำนวน 2 ฉบับ (ถ้ามี)

  (12) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบุคคลที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน จำนวน 2 ฉบับ

  ทั้งนี้ ให้ผู้สมัครลงลายชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในสำเนาหลักฐานทุกฉบับ

4. การรับสมัคร วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

  ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมหรือ  ค่าใช้จ่ายใดๆ เว้นแต่ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางไปทำงานในประเทศอิสราเอล ตามที่กำหนดไว้ในประกาศนี้  ระหว่างวันที่ 11 – 15 มีนาคม 2562 ในวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ สถานที่ดังนี้

  (1) กองบริหารแรงงานไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน ชั้นที่ 1 อาคารสำนักงานประกันสังคมพื้นที่ 3 ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง  กรุงเทพมหานคร

  (2) สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 - 10

  (3) สำนักงานจัดหางานทุกจังหวัด

  ทั้งนี้ สามารถดาวนโหลดใบสมัครได้จากเว็บไซต์ของกรมการจัดหางาน https://www.doe.go.th/prd/

หรือเว็บไซต์ของกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ https://www.doe.go.th/prd/overseas

ผู้สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมและสมัครด้วยตนเองที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ  เลขที่ 267/1 หมู่ที่ 7 ถนนองค์การฯสาย 1 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ หมายเลขโทรศัพท์   0-4481-3508 หรือ 093-572-8484    : สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ