tel โทรศัพท์ : 044-821088-9,044-813508 email cpm@doe.go.th

แจ้งเตือนคนไทยตรวจสอบสถานที่ทำงานที่น่าเชื่อถือผ่านกรมการจัดหางานก่อนการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ RSS

 

                                                                ข่าวประชาสัมพันธ์

                         เรื่อง แจ้งเตือนคนไทยตรวจสอบสถานที่ทำงานที่น่าเชื่อถือผ่านกรมการจัดหางานก่อนการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ

                      ด้วยกรมการจัดหางานได้รับแจ้งจากกระทรวงการต่างประเทศว่าสถานเอกอัครราชทูต  ณ กรุงอิสลามาบัด สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน ได้รับการติดต่อจากพนักงานชาวไทยที่ทำงานอยู่ในร้านอาหาร ในเมืองละฮอร์ ขอรับความช่วยเหลือในการส่งตัวกลับไทย โดยพนักงานคนดังกล่าวแจ้งว่าได้รับการติดต่อการจ้างงานจากร้านอาหารแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร ให้ไปทำงานในตำแหน่งพนักงานผสมเครื่องดื่ม (Bartender) ระยะเวลาจ้างงาน 6 เดือน และจะได้รับค่าจ้าง 36,000 บาท พร้อมที่พักอาศัยและอาหาร 2 มื้อต่อวัน ซึ่งเมื่อเดินทางไปทำงานแล้ว ปรากฏว่านายจ้างไม่ปฏิบัติ  ตามสัญญา และไม่ได้รับการดูแลจากนายจ้างซึ่งไม่เป็นไปตามที่ตกลงกันไว้ อีกทั้งนายจ้างได้ยึด  หนังสือเดินทางของคนหางานไว้อีกด้วย ทั้งนี้ ที่ผ่านมาสถานเอกอัครราชทูตฯ เคยได้รับการติดต่อ  จากคนไทย 2 ราย ซึ่งทำงานอยู่ในร้านอาหารเดียวกันและประสบปัญหาคล้ายคลึงกัน  โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ให้การช่วยเหลือและส่งตัวพนักงานชาวไทยดังกล่าวกลับประเทศไทยแล้ว

                    กรมการจัดหางานจึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน/คนหางาน ที่จะเดินทางไปทำงาน  ในต่างประเทศ ควรดำเนินการดังนี้

  - ศึกษาสัญญาจ้างอย่างละเอียดรอบคอบ โดยเฉพาะเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราค่าจ้าง การจ่ายค่าจ้าง เงินค่าล่วงเวลา เงินโบนัส และเงินสิ้นสุดการทำงานเมื่อครบสัญญาและกรณีที่ต้องถูกปรับ  หากทำงานไม่ครบสัญญาจ้าง

  - ตรวจสอบสถานที่ทำงานที่น่าเชื่อถือผ่านกรมการจัดหางานก่อนเดินทางไปทำงานต่างประเทศ

  - ศึกษาช่องทางการติดต่อกับสถานเอกอัครราชทูต หรือฝ่ายแรงงานประจำ  สถานเอกอัครราชทูตในต่างประเทศ เพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และรับฟังคำแนะนำการใช้ชีวิตในต่างประเทศ โดยทันทีที่เดินทางไปถึงประเทศที่ไปทำงานให้ส่งเอกสารรายงานตัวกับสถานเอกอัครราชทูตเพื่อให้ส่วนราชการไทยสามารถติดต่อให้ความช่วยเหลือแรงงานไทยได้ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

  ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ เลขที่ 267/1 หมู่ที่ 7 ถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสาย 1 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โทรศัพท์ 044-8135-08 หรือ 093-572-8484  ในวันและเวลาราชการ