tel โทรศัพท์ : 044-821088-9,044-813508 email cpm@doe.go.th

เปิดรับสมัครแล้ว โครงการ IM ไปฝึกงานประเทศญี่ปุ่น ปี 256๒ ครั้งที่ ๓ เพศชาย RSS

 

                 เปิดรับสมัครแล้ว  โครงการ IM ไปฝึกงานประเทศญี่ปุ่น ปี 256๒ ครั้งที่ ๓ เพศชาย

  สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ ขอแจ้งข่าวการรับสมัครคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IMJapan ปี 256๒ ครั้งที่ ๓ เพศชาย ระยะเวลาการฝึกปฏิบัติงานเทคนิค 3 ปี

กำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ ๒๗ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒  รายละเอียดดังนี้

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  1. เพศชายอายุ 20 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่สมัคร

  2. สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ ปวช , ปวส  ไม่จำกัดสาขาวิชา

  3. ความสูงไม่ต่ำกว่า 160 ซม. น้ำหนักได้สัดส่วนกับส่วนสูง  สุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ 

  4. พ้นภาระการรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารแล้ว  

  5. ไม่มีรอยสัก หรือความผิดปกติทางร่างกาย  ไม่มีความประพฤติเสียหาย      6. ไม่เคยทำงานในประเทศญี่ปุ่นภายหลังจากสำเร็จการฝึกอบรมหรือสำเร็จการศึกษาในประเทศญี่ปุ่น

  7. ไม่เคยเป็นผู้ไปฝึกปฏิบัติงานที่ประเทศญี่ปุ่นโดยใช้วีซ่า “Technical Intern” มาก่อน หรือเคยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นแบบมีทักษะ หรือเป็นผู้ต้องห้ามในการเข้าประเทศญี่ปุ่น

  8. ไม่เคยเป็นผู้ที่เคยทำงานหรือเข้าเมืองหรือพำนักอาศัยโดยผิดกฎหมายทั้งในประเทศญี่ปุ่นและประเทศอื่นๆ

  9. ไม่เคยเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกและถูกตัดสิทธิออกจากการฝึกอบรมก่อนเดินทางไปฝึกปฏิบัติงานในประเทศญี่ปุ่น

  10. ไม่เคยทำงานในประเทศญี่ปุ่น โดยการแจ้งการไปทำงานด้วยตนเอง

  11. สายตาปกติ (สายตาไม่สั้น ไม่ยาว ไม่เอียง และตาไม่บอดสี)

หลักฐานและเอกสารที่จะต้องยื่นในการสมัคร

1. ใบสมัครสอบคัดเลือก

2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1.๕ นิ้ว จำนวน  3 รูป

  3. บัตรประจำตัวประชาชน / ทะเบียนบ้าน / หลักฐานการศึกษา / และหลักฐานการพ้นภาระการรับราชการทหาร (สด.8 หรือ สด.43) หนังสือสำคัญประจำตัวแสดงวิทยฐานะ (รด.3/รด.5) หนังสือรับรองครบกำหนดปลดปล่อยเป็นทหารกองหนุน) พร้อมสำเนา อย่างละ 1 ชุด โดยเอกสารต้องถ่ายสำเนาเป็นกระดาษขนาด เอ 4 และผู้สมัครลงลายมือชื่อรับรองสำเนาทุกฉบับ

  4. ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าสุขภาพแข็งแรง สายตาปกติ (สายตาไม่สั้น ไม่ยาว ไม่เอียง และตาไม่บอดสี)

ผู้สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมและสมัครด้วยตนเองที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ เลขที่ 267/1

หมู่ที่ 7 ถนนองค์การฯสาย 1 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ หมายเลขโทรศัพท์ 0-4481-3508 หรือ 093-572-8484 ในวันและเวลาราชการ