เปิดรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานมาเก๊า RSS

 

                   เปิดรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานมาเก๊า

  ประกาศกรมการจัดหางาน ขอแจ้งข่าวการรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานกับนายจ้างบริษัท Sands China Limited มาเก๊า มีรายละเอียดดังนี้

1. ตำแหน่งที่รับสมัคร

  1.1 Server/Bartender (พนักงานเสิร์ฟ/บาร์เทนเดอร์) จำนวน 30 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 12,100 เหรียญมาเก๊า (MOP) หรือประมาณ 48,400 บาท

  1.2 Receptionist (พนักงานต้อนรับ) จำนวน 11 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 12,000  เหรียญมาเก๊า (MOP) หรือประมาณ 48,000 บาท

  1.3 HousekeepingAttendant (พนักงานทำความสะอาดห้องพัก) จำนวน 20 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 11,800 เหรียญมาเก๊า (MOP) หรือประมาณ 47,200 บาท

  1.4PublicAreaAttendant (พนักงานทำความสะอาดพื้นที่ทั่วไป) จำนวน 40 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 11,300 เหรียญมาเก๊า (MOP) หรือประมาณ 45,200 บาท

  1.5Steward (พนักงานทำความสะอาดครัว) จำนวน 10 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 11,300 เหรียญ

มาเก๊า (MOP) หรือประมาณ 45,200 บาท

  (อัตราแลกเปลี่ยนตามข้อมูลสำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง : 1 เหรียญมาเก๊า เท่ากับ 4.00 บาท โดยประมาณ)

2. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

  2.1 Server (พนักงานเสิร์ฟ)

  1) สามารถสื่อสารภาษาจีนกลางและภาษาอังกฤษ หากมีความรู้ภาษาอื่นๆ อาทิ ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี หรือภาษาจีนกวางตุ้ง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  2) อายุระหว่าง 21 - 35 ปี

  3) ส่วนสูง : ผู้หญิง 160 เซนติเมตรขึ้นไป ผู้ชาย 170 เซนติเมตรขึ้นไป

  4) การศึกษาระดับอนุปริญญาขึ้นไป หากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปจะได้รับการพิจารณา

เป็นพิเศษ

  2.2 Bartender (บาร์เทนเดอร์)

  1)สามารถสื่อสารภาษาจีนกลางและภาษาอังกฤษ หากมีความรู้ภาษาอื่นๆ อาทิ ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี หรือภาษาจีนกวางตุ้ง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  2) อายุระหว่าง 21 - 35 ปี

  3) ส่วนสูง : ผู้หญิง 160 เซนติเมตรขึ้นไป ผู้ชาย 170 เซนติเมตรขึ้นไป

  4) การศึกษาระดับอนุปริญญาขึ้นไป หากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือมีประกาศนียบัตรเกี่ยวกับการผสมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  5) มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1 ปี

  6) มีความสุภาพเรียบร้อยและบุคลิกภาพที่ดี

  2.3 Receptionist: FrontOfficeGuestRelationsOfficer (พนักงานต้อนรับ : พนักงานต้อนรับส่วนหน้า)

  1)อายุระหว่าง 21 - 35 ปี

  2) ส่วนสูง : ผู้หญิง 160 เซนติเมตรขึ้นไป ผู้ชาย 170 เซนติเมตรขึ้นไป

  3) การศึกษาระดับอนุปริญญาขึ้นไป หากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  4) มีความสามารถภาษาอังกฤษระดับดี สามารถสื่อสารภาษาจีนกลางได้ หากมีความรู้ภาษาอื่นๆ อาทิ ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี หรือภาษาจีนกวางตุ้ง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  5) มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1 ปี

  6) มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ

  7) มีความสุภาพเรียบร้อยและบุคลิกภาพที่ดี กระตือรือร้นในการช่วยเหลือผู้อื่น

  2.4 Receptionist : Concierge GuestRelationsOfficer (พนักงานต้อนรับ : พนักงานบริการทั่วไป)

  1)อายุระหว่าง 21 - 35 ปี

  2) ส่วนสูง : ผู้หญิง 160 เซนติเมตรขึ้นไป ผู้ชาย 170 เซนติเมตรขึ้นไป

  3) การศึกษาระดับอนุปริญญาขึ้นไป หากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  4) มีความสามารถภาษาอังกฤษระดับดี สามารถสื่อสารภาษาจีนกลางได้ หากมีความรู้ภาษาอื่นๆ อาทิ ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี หรือภาษาจีนกวางตุ้ง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  5) มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1 ปี

  6) มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ

  7) มีความสุภาพเรียบร้อยและบุคลิกภาพที่ดี กระตือรือร้นในการช่วยเหลือผู้อื่น

  2.5 Receptionist : Bell GuestRelationsOfficer (พนักงานต้อนรับ : พนักงานยกกระเป๋า)

  1)อายุระหว่าง 21 - 35 ปี

  2) การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นไป

  3) สามารถยกสิ่งของน้ำหนัก 30 กิโลกรัม และใช้งานบันไดพับได้

  4) มีความสามารถภาษาอังกฤษระดับดี สามารถสื่อสารภาษาจีนกลางได้ หากมีความรู้ภาษาอื่นๆ อาทิ ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี หรือภาษาจีนกวางตุ้ง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  5) มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1 ปี

  6) มีความสุภาพเรียบร้อยและบุคลิกภาพที่ดี กระตือรือร้นในการช่วยเหลือผู้อื่น

  2.6 Housekeeping RoomAttendant (พนักงานดูแลทำความสะอาดห้องพัก)

    1) อายุระหว่าง 21 - 35 ปี

  2) การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นไป

  3) มีความสามารถภาษาอังกฤษระดับดี สามารถสื่อสารภาษาจีนกลางได้ หากมีความรู้ภาษาอื่นๆ อาทิ ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี หรือภาษาจีนกวางตุ้ง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  4) มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1 ปี

  5) มีความสุภาพเรียบร้อยและบุคลิกภาพที่ดี

  2.7 PublicAreaAttendant (พนักงานดูแลทำความสะอาดพื้นที่ทั่วไป)

  1) อายุระหว่าง 21 - 40 ปี

  2) การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป

  3) มีความสามารถภาษาอังกฤษระดับดี หากสามารถสื่อสารภาษาจีนกลางหรือภาษาจีนกวางตุ้งพื้นฐานได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  4) มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1 ปี

  2.8 Steward (พนักงานทำความสะอาดครัว)

  1) อายุระหว่าง 21 - 40 ปี

  2) การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป

  3) มีความสามารถภาษาอังกฤษระดับดี สามารถสื่อสารภาษาจีนกลางหรือภาษาจีนกวางตุ้งพื้นฐานได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  4) มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1 ปี

3. สวัสดิการในการจ้างงาน

  1) ตั๋วเครื่องบินจากประเทศไทยไปยังมาเก๊าเพื่อรายงานตัวไปทำงาน และจากมาเก๊ามายังประเทศไทยเมื่อสิ้นสุดสัญญาจ้าง

  2) ที่พักชั่วคราวตามที่กฎหมายแรงงานมาเก๊า และนโยบายของบริษัทกำหนด

  3) นายจ้างจัดอาหารให้ในระหว่างเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่

  4) บริษัทมีประกันสุขภาพของบริษัทให้แก่ลูกจ้าง

  5) สวัสดิการอื่นๆที่มิได้ระบุในหนังสือแจ้งความต้องการฉบับนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมายแรงงานมาเก๊า

4. กำหนดวันรับสมัคร

  รับสมัครระหว่างวันที่ 24 มิถุนายน – 19 กรกฎาคม 2562

5. เอกสารหลักฐานประกอบการรับสมัคร

  เอกสารหลักฐานประกอบการรับสมัครทุกอย่างเป็นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนี้

  1) ใบสมัครงาน (Resume หรือ Curriculum Vitae) เป็นประวัติส่วนตัวโดยย่อ ซึ่งผู้สมัครงานจะต้องจัดพิมพ์เอง โดยข้อมูลใน Resume หรือ Curriculum Vitae ประกอบด้วย รูปถ่ายสี ตำแหน่งงานที่ต้องการสมัครระบุให้ตรงตามประกาศข้างต้นข้อ 2.1 - 2.8 เพียงหนึ่งตำแหน่งเท่านั้น รายละเอียดข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคล ประวัติการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน ทักษะด้านภาษา ความสามารถพิเศษ และข้อมูลอื่นๆที่จะทำให้นายจ้างมีความประสงค์จะจ้างงานและทำสัญญาจ้างงาน

  2) เอกสารอ้างอิงที่จำเป็น เช่น ใบรับรองประสบการณ์การทำงาน วุฒิการศึกษา เป็นต้น

6. สถานที่รับสมัคร

  ผู้สนใจสามารถยื่นเอกสารการสมัครด้วยตนเองได้ดังนี้

  1) ยื่นด้วยตนเอง ณ กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ อาคารสำนักงานประกันสังคม กรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 ชั้น 10 ภายในบริเวณกระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

  2) ยื่นทาง E-mail : taiwansection_toea@hotmail.com รายละเอียดการยื่นมีดังนี้

    2.1) E-mail ผู้ส่ง ขอให้เป็น E-mail ส่วนตัวของผู้สมัครงาน หากไม่มีขอให้สมัคร E-mail ก่อน หรือใช้ E-mail ของญาติสนิทที่สามารถติดต่อได้สะดวกรวดเร็วกรณีขอข้อมูลเพิ่มเติมและอื่นๆ

    2.2) ขอให้สแกน Resume หรือ Curriculum Vitae ในรูปแบบไฟล์ PDF เป็นเอกสารสีพร้อมแนบเอกสารอ้างอิงที่จำเป็น (ถ้ามี) โดยสแกนต่อเนื่องรวมในไฟล์เดียวกัน และส่งถึง E-mail ตามข้างต้นเพียงครั้งเดียว ทั้งนี้ เพื่อป้องกันปัญหาบัญชีรายชื่อผู้สมัครงานซ้ำซ้อน

    2.3) ขอให้ใช้ชื่อเรื่องในการส่ง E-mail “สมัครงานมาเก๊า ต่อด้วยชื่อ-นามสกุลผู้สมัคร” สำหรับช่องข้อความเพิ่มเติม ขอให้แจ้งข้อมูลดังนี้ (1) ตำแหน่งงานที่สมัครระบุเพียงหนึ่งตำแหน่งเป็นภาษาอังกฤษ

(2) ชื่อ-นามสกุล ผู้สมัครเป็นภาษาอังกฤษ (3) เพศ (4) อายุ (5) หมายเลขโทรศัพท์ส่วนตัว (6) หมายเลขโทรศัพท์ญาติสนิท (7) ชื่อ E-mail ส่วนตัวหรือญาติสนิท ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการสรุปข้อมูลของผู้สมัครทุกคน

    2.4) กรมการจัดหางานจะตอบรับ E-mail ไปยัง E-mail ผู้ส่งทันทีเมื่อเปิดอ่าน หากยังไม่มีการตอบรับภายใน 3 วันทำการ ผู้สมัครสามารถสอบถามได้ในวันและเวลาราชการ ทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2245 1034 ฝ่ายจัดส่งไปทำงานไต้หวันและประเทศอื่นๆ

7. การคัดเลือกนายจ้างจะดำเนินการคัดเลือกคนหางาน 2 ขั้นตอน ดังนี้

  ขั้นตอนที่ 1 คัดเลือกโดยพิจารณาเบื้องต้นจากใบสมัคร (Resume หรือ Curriculum Vitae) ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจึงจะมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ซึ่งนายจ้างจะแจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อให้กรมการจัดหางานประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

  ขั้นตอนที่ 2 คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ นายจ้างจะเดินทางมาสัมภาษณ์ด้วยตนเองหรือสัมภาษณ์ผ่านระบบออนไลน์ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์และความเหมาะสม ซึ่งนายจ้างจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง

8. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์

  กรมการจัดหางานจะประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ วัน เวลาและสถานที่สอบคัดเลือก ให้ทราบโดยทั่วกัน ประมาณวันที่ 9 สิงหาคม 2562 ทางเว็บไซต์ www.doe.go.th/overseas

  ทั้งนี้ การรับสมัครคนหางานตามข้างต้น เป็นการดำเนินการเพื่อจัดส่งคนหางานไปทำงานต่างประเทศโดยรัฐจัดส่ง คนหางานไม่เสียค่าสมัครหรือค่าบริการใดๆทั้งสิ้น ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ไปทำงานจะต้องจ่ายค่าใช้จ่ายเท่าที่จำเป็น ได้แก่ ค่ารูปถ่าย ค่าทำหนังสือเดินทาง (กรณียังไม่มี) ค่าตรวจสุขภาพ ค่าตรวจสอบประวัติอาชญากรรม ค่าสมาชิกกองทุนช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นประมาณ 3,300 บาท สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2245 1034