เงื่อนไขการรับคนต่างด้าวเข้าทำงานกรรมกร และงานขายของหน้าร้านกับนายจ้าง โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2563 RSS