นายจ้างโปรดทราบ ระงับการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว จนกว่าสถานการณ์โควิด-19 จะคลี่คลาย RSS