แนวทางการผ่อนผันให้คนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) อยู่ในราชอาณาจักรและทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายเป็นกรณีพิเศษตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ทั้งกรณีคนต่างด้าวมีนายจ้าง และกรณีคนต่างด้าวไม่มีนายจ้าง RSS