tel โทรศัพท์ : 044-821088,044-816163 email cpm@doe.go.th

ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะในการเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจ โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ (สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ) RSS