tel โทรศัพท์ : 044-821088,044-816163 email cpm@doe.go.th

ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน (สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ) RSS