การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน (รอบที่ 2) RSS

 

สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ ขอเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ QR Code การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน (รอบที่ 2) เพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจในการรับบริการและความต้องการ ตลอดจนข้อเสนอแนะของประชาชนเกี่ยวกับการปรับปรุงงานบริการของภาครัฐ