tel โทรศัพท์ : 044-821088-9,044-813508 email cpm@doe.go.th

สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ จัดหางานให้นักเรียน นักศึกษา ทำงานในระหว่างปิดภาคเรียนก่อให้เกิดรายได้เฉลี่ย 7,930 บาท/คน/เดือน RSS