ศูนย์บริการจัดางานเพื่อคนไทย (Smart Job Center) ช่วยให้คนมีงานทำแล้วเกือบ 4 แสนราย สร้างรายได้มากกว่า 8 หมื่นล้านบาท และในปี 2560 ได้พัฒนารูปแบบการให้บริการและลดขั้นตอนเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการมากยิ่งขึ้น RSS