QR Code กลุ่มงานในการติดต่อสื่อสาร RSS

 

สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ ได้จัดทำ QR Code แต่ละกลุ่มงานเพื่อความสะดวกในการติดต่อสื่อสารได้รวดเร็วยิ่งขึ้น


QR Code นายจ้าง/สถานประกอบการ เพื่อเเจ้งตำแหน่งงานว่างรับสมัครพนักงาน
QR Code ผู้สมัครงาน/คนหางาน ตำแหน่งงานว่าง ประกาศรับสมัครงานQR Code ผู้ประกันตนกรณีว่างงาน สอบถามเรื่องสิทธิประโยชน์กรณีว่างงาน การออกจากงาน สิทธิประกันสังคม การรักษาพยาบาล เป็นต้นQR Code ผู้สมัครงานคนพิการ ตำแหน่งงานว่าง ประกาศรับสมัครงาน สำหรับคนพิการQR Code งานผู้สูงอายุ ตำแหน่งงานว่าง ประกาศรับสมัครงานสำหรับผู้สูงอายุQR Code งานนักเรียน นักศึกษา ตำแหน่งงาน PartTime งานช่วงปิดภาคเรียน การศึกษาต่อ ทุนการศึกษาQR Code การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว นายจ้าง/สถานประกอบการ แรงงานต่างด้าว การจ้างเเรงงานต่างด้าว ใบอนุญาตทำงาน การต่อใบอนุญาตทำงานQR Code การไปทำงานต่างประเทศ ประกาศรับสมัครเพื่อไปทำงานต่างประเทศ การเตรียมตัวเพื่อไปทำงานต่างประเทศ การร้องทุกข์ แจ้งเบาะเเส