ส่งเสริมการรับงานไปทำที่บ้าน

 

สำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี  ประสานกลุ่มรับงานไปทำที่บ้าน  กลุ่มบ้านหนองบอน สิงคโปร์  ซึ่งเป็นกลุ่มที่จดทะเบียนไว้กับสำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี  เพื่อส่งงานเย็บหน้ากากอนามัยของเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี จำนวน 20,000 ชิ้น  เป็นการสร้างรายได้  บรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของไวรัส COViD-19