อธิบดีกรมการจัดหางาน ลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรี

 

วันที่  12  มิถุนายน 2563 นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล  อธิบดีกรมการจัดหางาน และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม   สำนักงานจัดหางาน จังหวัดจันทบุรี และประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานตามภารกิจและนโยบายสำคัญของกระทรวงแรงงาน ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในสังกัดกรมการจัดหางาน (จังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด)   โดยมีนายวสันต์ ปาลาศ จัดหางานจังหวัดระยอง นางจงกล สุวรรณานนท์ จัดหางานจังหวัดตราด นางธีรศุกร์ บุญช่วยเหลือ จัดหางานจังหวัดจันทบุรี และนางสาวพัชรินทร์ หาญเจริญ หัวหน้าศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันออก สรุปผลการดำเนินงานตามภารกิจ

ทั้งนี้ ได้ให้คำแนะนำการปฏิบัติงาน สร้างขวัญและกำลังใจให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และมอบนโยบายโดยได้ให้ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ สำหรับนำไปปรับใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ได้แก่ การบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานและส่วนราชการในพื้นที่ การดำเนินการให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และใช้จ่ายเงินงบประมาณให้บรรลุตามเป้าหมายกำหนด   การส่งเสริมการมีงานทำทั้งในประเทศและต่างประเทศ การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว ตลอดจนข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อใช้ประโยชน์ในการแนะแนวอาชีพให้กับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป

จากนั้น ได้ร่วมสังเกตการณ์การฝึกอาชีพการทำเจลล้างมือตามโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพสู้วิกฤต COVID-19 ด้วย