กิจกรรมแนะแนวอาชีพใหันักเรียน นักศึกษา

 

วันที่  23  กรกฎาคม  2563  สำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี  ดำเนินกิจกรรมแนะแนวอาชีพใหันักเรียน นักศึกษา ณ โรงเรียนบ้านวังไม้แดง  ต.สามพี่น้อง  อ.แก่งหางแมว  จ.จันทบุรี  กิจกรรมประกอบด้วยการบรรยายข่าวสารตลาดแรงงาน  การทำแบบทดสอบความพร้อมด้านอาชีพ  และการสาธิตอาชีพการทำขนมเบเกอร์รี่  มีนักเรียนร่วมกิจกรรมจำนวน  75  คน