กิจกรรมแนะแนวอาชีพใหันักเรียน นักศึกษา

 

วันที่  21  กรกฎาคม  2563  สำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี  ดำเนินกิจกรรมแนะแนวอาชีพใหันักเรียน นักศึกษา ณ โรงเรียนบ้านบ่อเวฬุ  อ.ขลุง จ.จันทบุรี  กิจกรรมประกอบด้วยการบรรยายข่าวสารตลาดแรงงาน  การทำแบบทดสอบความพร้อมด้านอาชีพ  และการสาธิตอาชีพการทำเจลล์ล้างมือ  มีนักเรียนร่วมกิจกรรมจำนวน  70  คน