คลังปัญญาผู้สูงอายุ ปี 2562

 

กิจกรรมสร้างคุณค่าภูมิปัญญาผู้สูงอายุ สำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี ได้รวบรวมผู้สูงอายุที่มีภูมิปัญญาท้องถิ่นในด้านต่างๆ เพื่อเข้าฝึกอบรมการถ่ายทอดภูมิปัญญาให้กับผู้สูงอายุตามกิจกรรมสร้างคุณค่าภูมิปัญญาผู้สูงอายุมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้ สู่คนรุ่นหลังได้เรียนรู้ และเผยแพร่ภูมิปัญญาให้คงอยู่คู่ชุมชนต่อไป ทั้งนี้ได้จัดทำคลังปัญญาผู้สูงอายุ ประจำปี 2562 ดังนี้ • ชื่อ-นามสกุล: นายพิสิษฐ์ ศรีประสม
 • ที่อยู่: 17 หมู่ 11 ต.หนองบัว อ.เมือง จ.จันทบุรี
 • หมายเลขโทรศัพท์: 081-7810766
 • ประเภทภูมิปัญญา: ด้านศิลปะ วัฒนะธรรม ประเพณี 
  ( ประวัติศาสตร์อู่ต่อเรือ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช )

 • ชื่อ-นามสกุล: นายวิชัย กันทัศ
 • ที่อยู่: 49/1 หมู่ 10 ต.หนองบัว อ.เมือง จ.จันทบุรี
 • หมายเลขโทรศัพท์: -
 • ประเภทภูมิปัญญา: ด้านเกษตร ( เกษตรอินทรีย์ )

 • ชื่อ-นามสกุล: นายปิยวัฒน์ ศุภอุดมวิบูลย์
 • ที่อยู่: 40/3 หมู่ที่ 10 ต.หนองบัว อ.เมือง จ.จันทบุรี
 • หมายเลขโทรศัพท์: 085-8346259
 • ประเภทถูมิปัญญา: ด้านการแพทย์และสาธารณสุข
  ( สมุนไพรไทย )

 • ชื่อ-นามสกุล: นางกัลยา สุดประเสริฐ
 • ที่อยู่: 45 หมู่ 11 ต.หนองบัว อ.เมือง จ.จันทบุรี
 • หมายเลขโทรศัพท์: 080-0947657
 • ประเภทถูมิปัญญา: ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม
  ( ทอเสื่อ / เกษตรอินทรีย์ )

 • ชื่อ-นามสกุล: นางบุหงา เจริญงาม
 • ที่อยู่: 4 หมู่ 11 ต.หนองบัว อ.เมือง จ.จันทบุรี
 • หมายเลขโทรศัพท์: 089-4075599
 • ประเภทถูมิปัญญา: ด้านศิลปะ วัฒนะธรรม ประเพณี
  ( ขนมไทย / ขนมโบราณ )

 • ชื่อ-นามสกุล: นางจุไรรัตน์ สรรพสุข
 • ที่อยู่: 40/3 หมู่ 10 ต.หนองบัว อ.เมือง จ.จันทบุรี
 • หมายเลขโทรศัพท์: 089-8814344
 • ประเภทถูมิปัญญา: ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม
  ( ทอเสื่อ )

 • ชื่อ-นามสกุล: นางสาวเสาวณีย์ ไสยวรรณ์
 • ที่อยู่: 42 หมู่ 11 ต.หนองบัว อ.เมือง จ.จันทบุรี
 • หมายเลขโทรศัพท์: -
 • ประเภทถูมิปัญญา: ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม
  ( อาหารพื้นบ้าน )

 • ชื่อ-นามสกุล: นางกฤษณา ไสยวรรณ์
 • ที่อยู่:  33/6 หมู่ 10 ต.หนองบัว อ.เมือง จ.จันทบุรี
 • หมายเลขโทรศัพท์: 087-9419075
 • ประเภทถูมิปัญญา: ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม
  ( การปลูกปอ , ปั่นปอ / ทอเสื่อ )

 • ชื่อ-นามสกุล: นายไมตรี วิมลลักษณ์
 • ที่อยู่: 60/1 หมู่ 1 ต.แสลง อ.เมือง จ.จันทบุรี
 • หมายเลขโทรศัพท์: 089-9102601
 • ประเภทถูมิปัญญา: ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
  ( การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม )

 • ชื่อ-นามสกุล: นายมนตรา  ปุญญปัญญา
 • ที่อยู่: 67 หมู่ 2 ต.แสลง อ.เมือง จ.จันทบุรี
 • หมายเลขโทรศัพท์: 094-3061478
 • ประเภทภูมิปัญญา: ด้านการเกษตร
  ( เกษตรอินทรี , การกรีดยาง )


ข้อมูล วันที่ 27 - 28 กรกฎาคม 2562  โดย สำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี