เร่งรัดให้นายจ้าง/สถานประกอบการยื่นขอใบอนุญาตทำงานให้กับคนต่างด้าว ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2563

 

สำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี 

ขอประกาศให้ นายจ้าง/สถานระกอบการเร่งรัดยื่นขอใบอนุญาตทำงานให้กับคนต่างด้าว ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2563

ติดต่อขอรับแบบฟอร์มและการกรอกเอกสารได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี