ผ่อนผันให้คนต่างด้าว (3 สัญชาติ) อยู่ในราชอาณาจักรภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019