รับสมัคร!! (คนพิการ) เพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงงานราชการทั่วไป (กศน)