ประชาสัมพันธ์ถึงนายจ้างแรงงานต่างด้าว

 

ประชาสัมพันธ์ถึงนายจ้างแรงงานต่างด้าว!!!!

สำหรับการชำระค่าธรรมเนียม โปรดอ่านให้เข้าใจ เพื่อความสะดวกและไม่เสียเวลาของท่านเวลาชำระค่าธรรมเนียม

#สำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี