ข้อความร่วมมือนายจ้าง/สถานประกอบการ ที่จะรับลูกจ้างรายใหม่ ให้ปฏิบัติตามประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี