tel โทรศัพท์ : 0-3932-5913-4,0-3932-3840 email Cti.chan22000@gmail.com

ข้อความร่วมมือนายจ้าง/สถานประกอบการ ที่จะรับลูกจ้างรายใหม่ ให้ปฏิบัติตามประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี