tel โทรศัพท์ : 0-3932-5913-4,0-3932-3840 email Cti.chan22000@gmail.com

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะในการเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจ

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะในการเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจ

และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์