tel โทรศัพท์ : 0-3932-5913-4,0-3932-3840 email Cti.chan22000@gmail.com

มาตรการการเดินทางและเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว ๓ สัญชาติ (กัมพูชา ลาว เมียนมา) เข้ามา - ออกไปจากจังหวัดจันทบุรี เพื่อการทำงาน