ยุทธศาสตร์ชาติสำหรับผู้ประกอบการ/ภาคธุรกิจ


https://www.youtube.com/watch?v=7bFuTaYB6ko