tel โทรศัพท์ : 053-112-744-6,053-112-911-4 email cmi@doe.go.th

จัดหางานเชียงใหม่ เข้ารับการตรวจประเมินการรับรองศูนย์ราชการสะดวก (EGCC) ประจำปี 2563 RSS

 

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2563  นายสุธรรม  บัวแก้ว  จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่  พร้อมคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมให้การต้อนรับและรับการตรวจประเมินการรับรองศูนย์ราชการสะดวก (EGCC) ประจำปี 2563 จาก คณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก คณะที่ 5 นำโดย นายอิสระ ศิริวรภา ประธานอนุกรรมการ, พันตำรวจโท ชินโชติ  พุฒิวรรธธาดา ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้ทรงคุณวุฒิ, นางกัลยาณ์  ภูวนันท์  อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ, นางสาวกฤษฎาพร  ทองรักษ์ อนุกรรมการและเลขานุการ และนางสาวมะลิวัลย์  เก็ดหมัด  ผู้ช่วยเลขานุการ  เนื่องในโอกาสลงพื้นที่ตรวจประเมินมาตรฐาน ศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ณ ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย (Smart Job Center) สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่