tel โทรศัพท์ : 053-112-744-6,053-112-911-4 email cmi@doe.go.th

จัดหางานเชียงใหม่ ร่วมพิธีเปิด ศูนย์ให้คำปรึกษา “คลินิกศาลแรงงานร่วมใจ วิถีใหม่ - สู้ภัยโควิด” RSS

 

วันที่ 16 มิถุนายน 2563 นายสุธรรม  บัวแก้ว  จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีเปิด ศูนย์ให้คำปรึกษา “คลินิกศาลแรงงานร่วมใจ วิถีใหม่ - สู้ภัยโควิด” โดยศาลแรงงานภาค 5 จัดขึ้นเพื่อช่วยเหลือ อำนวยความยุติธรรม และขยายโอกาสแก่ประชาชนและคู่ความที่ขาดรายได้หรือถูกเลิกจ้าง ให้สามารถเข้าถึงสิทธิ ได้รับการเยียวยาความเดือดร้อนตามมาตรการของรัฐ และตามกฎหมายแรงงาน ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคารศาลแรงงานภาค 5 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายอดิศักดิ์  ตันติวงศ์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค 5 เป็นประธาน