tel โทรศัพท์ : 053-112-744-6,053-112-911-4 email cmi@doe.go.th

ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีร้องทุกข์ขอความช่วยเหลือด้านการประกอบอาชีพ RSS

 

วันที่ 9 กรกฏาคม 2564 นายวินัย ทองอุบล จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้งานแนะแนวอาชีพ กลุ่มงานส่งเสริมการมีงานทำ ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีร้องทุกข์ขอความช่วยเหลือด้านการประกอบอาชีพ จำนวน 1 ราย จากการตรวจสอบข้อเท็จจริง ผู้ร้องประสงค์ขอรับความช่วยเหลือเรื่องเงินทุนประกอบอาชีพ ไม่ประสงค์ให้จัดหางานให้ เนื่องจากปัญหาด้านสุขภาพ