tel โทรศัพท์ : 053-112-744-6,053-112-911-4 email cmi@doe.go.th

ลงพื้นที่ให้บริการจัดหางานเชิงรุกแก่ผู้พ้นโทษที่ผ่านการอบรมโครงการ โคก หนอง นา แห่งน้ำใจฯ RSS

 

วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 นายวินัย ทองอุบล จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นางสาวแสงเนตร สมบุญ เจ้าพนักงานแรงงานชำนาญงาน และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานส่งเสริมการมีงานทำ ลงพื้นที่ให้บริการจัดหางานเชิงรุก      แก่ผู้พ้นโทษที่ผ่านการอบรมโครงการ โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง จำนวน 4 ราย ดังนี้ พื้นที่อำเภอเชียงดาว หมู่ที่ 2 ตำบลเมืองงาย และหมู่ที่ 15 ตำบลเชียงดาว และพื้นที่อำเภอแม่แตง หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านช้าง และหมู่ที่ 6 ตำบลแม่หอพระ