tel โทรศัพท์ : 053-112-744-6,053-112-911-4 email cmi@doe.go.th

ลงพื้นที่ให้บริการจัดหางานเชิงรุกแก่ผู้พ้นโทษที่ผ่านการอบรมโครงการ โคก หนอง นา แห่งน้ำใจฯ RSS

 

วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 นายวินัย ทองอุบล จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นางสาวแสงเนตร สมบุญ เจ้าพนักงานแรงงานชำนาญงาน และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานส่งเสริมการมีงานทำ ลงพื้นที่ให้บริการจัดหางานเชิงรุกแก่ผู้พ้นโทษที่ผ่านการอบรมโครงการ โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง จำนวน 6 หมู่บ้าน พบผู้พ้นโทษ จำนวน 4 ราย และสอบถามทางโทรศัพท์จำนวน 4 ราย เนื่องจากเป็นพื้นที่เสี่ยงการระบาดของโรคโควิด 19 ณ หมู่ที่ 1,2,3,4,6 และ 10 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่