tel โทรศัพท์ : 053-112-744-6,053-112-911-4 email cmi@doe.go.th

มหกรรมอาชีพและนัดพบแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ.2565 RSS

 

 วันที่ 2 กันยายน 2565 สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ จัดงาน "มหกรรมอาชีพและนัดพบแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ.2565" ณ  โรงแรมคุ้มภูคำเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายวีระพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน มีผู้เข้าร่วมงาน จำนวน  1,250  คน มีสถานประกอบการร่วมรับสมัครพนักงาน จำนวน 31 บริษัท ตำแหน่งงาน 2,000 อัตรา มีผู้สมัคงาน จำนวน 247 ราย กิจกรรม ประกอบด้วย

- สาธิต และฝึกอาชีพอิสระ

- นัดพบแรงงาน

- รับสมัครงานโครงการ 3 ม.

- รับสมัครงานไปทำงานต่างประเทศ

- ทดสอบวัดบุคลิกภาพเพื่อการศึกษาต่อและการเลือกอาชีพ

- กิจกรรมตอบปัญหาด้านอาชีพ 

- อบรมสร้างเครือข่ายครูแนะแนว

- อบรมการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณ์สู่ตลาดออนไลน์ ให้กับผู้สูงอายุ

- การใหบริการของหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงาน