tel โทรศัพท์ : 053-112-744-6,053-112-911-4 email cmi@doe.go.th

แนะแนวอาชีพในโครงการเปิดโลกการศึกษาและอาชีพ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 โรงเรียนเชียงดาวฯ RSS

 

วันที่ 6 กันยายน 2565 นายเอกลักษณ์  อุ่นภักดิ์ จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ฝ่ายแนะแนวอาชีพ ดำเนินกิจกรรมแนะแนวอาชีพในโครงการเปิดโลกการศึกษาและอาชีพ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ณ โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ โดยฝ่ายแนะแนวอาชีพบรรยายและจัดบูธให้บริการทดสอบวัดบุคลิกภาพเพื่อการศึกษาต่อและการเลือกอาชีพพร้อมแปลผลการทดสอบ การให้คำปรึกษาด้านการศึกษาต่อตามโครงการ 3 ม. (มีงาน มีเงิน มีวุฒิการศึกษาเพิ่ม) การให้คำปรึกษาในด้านการไปทำงานต่างประเทศ อย่างถูกต้องตามกฎหมายและเผยแพร่เอกสารประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วยการแนะแนวจากสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาจำนวน 12 แห่ง ซึ่งมีนักเรียนระดับมมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ร่วมกิจกรรม จำนวนทั้งสิ้น 350 คน และร่วมกิจกรรมในบูธสำนักงานจัดหางานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 72 คน